Mapa

Po kliknutí na tento odkaz sa Vám otvorí stránka, kde sú v mape vyznačené všetky navštívené miesta nášho terénneho cvičenia s dôležitými informáciami (ktorý deň, sme dané miesto navštívili, zem. šírka, zem. dĺžka, rozloha, nadmorská výška, prvá zmienka o obci/meste, počet obyvateľov v roku 2013, podiel mužov a žien, podiel ekonomicky aktívneho obyvateľstva z posledného Sčítania obyvateľstva v roku 2011, kraj, okres, chránené časti prírody, ktoré sa vyskytujú v jednotlivých obciach/mestách), typy georeliéfu na území Slovenska, prevládajúca geologická stavba na území obce, povodie, klimatické oblasti Slovenska, prevládajúce pôdy, fytogeografické členenie, zoogeografické členenie terestrického biocyklu, podiel rímskokatolíckej cirkvi, gréckokatolíckej cirkvi, evanjelickej cirkvi augsburského vyznania, reformovanej kresťanskej cirkvi, pravoslávnej cirkvi, obyvateľov bez vyznania, podiel najvyššieho dosiahnutého vzdelania - vysokoškolského.

www.batchgeo.com/map/cb185b2c87704935839d9103a3810d12

 

 
 
 
Zdroje:
 
zemepisná šírka: Mapa.sk [online], [Citované 28.3.2014]. Dostupné na internete: https://mapa.zoznam.sk/
zemepisná dĺžka: Mapa.sk [online], [Citované 28.3.2014]. Dostupné na internete: https://mapa.zoznam.sk/
mesto/vidiecka obec: Portál slovenských miest a obcí [online], [Citované 28.3.2014]. Dostupné na internete: https://www.mesta-obce.sk/
rozloha: Portál slovenských miest a obcí [online], [Citované 28.3.2014]. Dostupné na internete: https://www.mesta-obce.sk/
nadmorská výška: Portál slovenských miest a obcí [online], [Citované 28.3.2014]. Dostupné na internete: https://www.mesta-obce.sk/
prvá zmienka: Portál slovenských miest a obcí [online], [Citované 28.3.2014]. Dostupné na internete: https://www.mesta-obce.sk/
počet obyvateľov (2013)Ústredný portál ŠÚSR [online], [Citované 29.3.2014]. Dostupné na internete: https://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_600/Demografia/Obyvatelstvo/tabulky/pocet_obyvatelov/2013/obce.pdf
podiel mužov, podiel žien: Ústredný portál ŠÚSR [online], [Citované 29.3.2014]. Dostupné na internete: https://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_600/Demografia/Obyvatelstvo/tabulky/pocet_obyvatelov/2013/obce.pdf
ekonomicky aktívne obyvateľstvo (2011): Ústredný portál ŠÚSR [online], [Citované 28.3.2014]. Dostupné na internete: https://portal.statistics.sk/files/obce-obyv.podla_ekon_v1_1-5.pdf
kraj   E-OBCE.SK Slovensko [online], [Citované 28.3.2014]. Dostupné na internete: https://www.e-obce.sk/
okres  E-OBCE.SK Slovensko [online], [Citované 28.3.2014]. Dostupné na internete: https://www.e-obce.sk/
chránené časti prírody: Štátny zoznam osobitne chránených časti prírody SR [online], [Citované 28.3.2014]. Dostupné na internete: https://uzemia.enviroportal.sk/
typy georeliéfu na území Slovenska: Portál slovenských miest a obcí [online], [Citované 28.3.2014]. Dostupné na internete: https://www.mesta-obce.sk/
prevládajúca geologická stavba na území obce: Enviroportál [online], [Citované 28.3.2014]. Dostupné na internete: https://geo.enviroportal.sk/atlassr/
povodie: Zemepisný atlas Slovenská republika. Bratislava: MAPA SLOVAKIA PLUS, 2005. 96 s. ISBN 80-8067-138-9.
prevládajúce pôdy :   Zemepisný atlas Slovenská republika. Bratislava: MAPA SLOVAKIA PLUS, 2005. 96 s. ISBN 80-8067-138-9.
fytogeografické členenieZemepisný atlas Slovenská republika. Bratislava: MAPA SLOVAKIA PLUS, 2005. 96 s. ISBN 80-8067-138-9.
zoogeografické členenie terestrického biocyklu:  Zemepisný atlas Slovenská republika. Bratislava: MAPA SLOVAKIA PLUS, 2005. 96 s. ISBN 80-8067-138-9.
Rímskokatolícka cirkevÚstredný portál ŠÚSR [online], [Citované 1.4.2014]. Dostupné na internete: https://census2011.statistics.sk/tabulky.html
Gréckokatolícka cirkevÚstredný portál ŠÚSR [online], [Citované 1.4.2014]. Dostupné na internete: https://census2011.statistics.sk/tabulky.html
Evanjelická cirkev augsburského vyznaniaÚstredný portál ŠÚSR [online], [Citované 1.4.2014]. Dostupné na internete: https://census2011.statistics.sk/tabulky.html
Reformovaná kresťanská cirkevÚstredný portál ŠÚSR [online], [Citované 1.4.2014]. Dostupné na internete: https://census2011.statistics.sk/tabulky.html
Pravoslávna cirkevÚstredný portál ŠÚSR [online], [Citované 1.4.2014]. Dostupné na internete:https://census2011.statistics.sk/tabulky.html
bez vyznaniaÚstredný portál ŠÚSR [online], [Citované 1.4.2014]. Dostupné na internetehttps://census2011.statistics.sk/tabulky.html
najvyššie dosiahnuté vzdelanie vysokoškolskéÚstredný portál ŠÚSR [online], [Citované 1.4.2014]. Dostupné na internete:https://census2011.statistics.sk/tabulky.html